എം ജി ശ്രീകുമാർ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അത് അത്രമേൽ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ ആയിരിക്കും

എം ജി ശ്രീകുമാർ: എന്താണ് അവന്റെ പ്രശസ്തി?

എം ജി ശ്രീകുമാർ ഒരു പ്രശസ്ത മലയാളി ചലച്ചിത്ര നടനാണ്. അവന്റെ പ്രകടനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമാകും. അവന്റെ പ്രശസ്തി നട്ടുപിൽ ഉള്ള ഏതാനും കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

ബിയോഗ്രഫി

എം ജി ശ്രീകുമാർ 1980 ന്റെ പുതിയകലാശാലയിൽ ചലച്ചിത്ര അഭ്യാസം നടത്തുന്നതുവരെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അവനുടെ പ്രഥമ ചിത്രം 2001 ലെ ‘നക്ഷത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു’ ആയുണ്ടായിരുന്നു.

കലാപ്രകൃതി

 • മലയാളചലച്ചിത്രം: എം ജി ശ്രീകുമാർ ചലച്ചിത്ര പ്രശസ്തികൾ സംസാരിച്ചു.
 • നാടകം: അവനുടെ നാടക പ്രകടനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
 • ആദ്യം: എം ജി ശ്രീകുമാർ ചലച്ചിത്ര നടനായി അഭിനയിച്ച ആദ്യത്തെ ചിത്രം ‘നക്ഷത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു’ ആയുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രശസ്തി

എം ജി ശ്രീകുമാർ അഭിനയത്തിൽ അദ്ദേഹമത്രേ പ്രശസ്തി നേടിയേക്കിലും എന്തെല്ലാം പുതിയ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. അവന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്ര പ്രൊഡക്ഷനുകളിലും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

 • നക്ഷത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു (2001)
 • ദൃഷ്ടി (2007)
 • ബാണ്ഡങ്ങൾ (2012)
 • കിസ്മത്തും കിട്ടിയും (2015)
 • ഓരോ പ്രണയകഥ (2018)

പ്രസിദ്ധകരണം

എം ജി ശ്രീകുമാർ ചിത്രങ്ങളിൽ കൃത്യതയ്ക്കു തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല ചിത്രകരണങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. ചിത്രം അംശങ്ങളും കഥാപരിണാമവും അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകളും പ്രശംസിച്ചു.

അവന്റെ ഭാവന

 • പ്രശംസാതീതം: എം ജി ശ്രീകുമാരിറ്റെ ചിത്രങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട്, അവനതു അംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
 • കുടുംബത്തെ പ്രിയശ്ചേനികളുടെ തെളിവ്: അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രിയശ്ചേനികളായിരിക്കും.
 • ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനം: എം ജി ശ്രീകുമാരിറ്റെ പിൽസയാരന്റെ പിതാവിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരിക്കാം.

സംപ്രദായങ്ങൾ

എം ജി ശ്രീകുമാർ ഒരു പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നതിന്, അവൻ ഒരു സംപ്രദായനായിരിക്കാൻ അതീവ താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ്. അവന്റെ രസഭാവങ്ങള്, ഭാവനകള്, ചിത്രകരണങ്ങള്, പ്രതിഭകള്, കൃത്യതകള്, ചലച്ചിത്ര കഥകള് എന്നിവ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വമുള്ള അടിസ്ഥാന സ്ഥാനങ്ങളാണ്.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *