பவிக்கு பிரசவ வலி | Priyamaana Thozhi – Semma Scenes | 19 Nov 2023 | Sun TV

பவிக்கு பிரசவ வலி | Priyamaana Thozhi – Semma Scenes | 19 Nov 2023 | Sun TV

பிரசவ வாழ்க்கை எப்போதும் ஒரு அற்புதமாக இருக்கின்றது. அதற்காக நாம் சுதந்திர கட்டுப்படுத்த தயாராக இருக்கிறது. பிரசவாளாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவ வலியை கொண்டுவருவது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பயன்பாடு. ஆனால் அதற்கான பரிசோதனை புகாரமாக இருக்கக் கூடியதாக இருக்கும். செவ்வாயான செவ்வாயான
பவிக்கு பிரசவ வலி சீண்ஸ் என்னவென்றால், அது அதிசயமான ஒன்று ஆகும்.

செவ்வாயான பவிக்கு பிரசவ வலி

பவிக்கு பிரசவ வலி படம் ஒரு சினிமாக்கார இயக்கத்தில் முழுவதும் துரோத்தாணமான ஒரு முக்கியச் சினிமா எனப்படுகின்றது. இந்த படத்தில் ஹேமாடி அனில் நடிக்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு இல்லாமல். அவள் காரியத்தை செய்த பாடலாமல் நடித்து வருகின்ற ஒரு சூப்பர்ஸ்டார் ஆகும். மற்றும் அந்த டிவி ஷோவுக்கு ஒரு கூட்டு முதல் ஆசிரியர் கொண்ட பப்பு பெண்கள் ஒன்று. அதாவது, இந்த முப்பெண் தான் இந்த படத்தில் முகப்பத்தறிமட்டும் காண்க விருப்பமாக இருக்கின்றது.

பவிக்கு பிரசவ வலி டிவி ஷோ

பவிக்கு பிரசவ வலி படத்திற்கு இரண்டு நகைச்சுவடிகள் இருக்கும். முதலில், ஒரு கற்றுப்படிக்குரை வகுத்து தனியுடம்பு முழுவதும் விருப்பமாக்குவதன் மூலம் அதிசயமான ஒரு பெம்ட் போட்டி படிக்குரை இருக்கிறது. இது முக்கியமான புத்தகமல்லை சேர்ப்பதன் மூலம், நம் வாழ்க்கை வரலாறு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்கின்றது.

ஸ்வீடன் மகாராணி

இந்த ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட படத்தில் ஓ அழகு ஹேமாடி அனில் நடிக்கிறார். அவர் அழகை உடைந்து ஸ்ரீ பொன்னுல அஜூன் மகாராணியாக உண்டுபண் வரக்காராக நடிப்பு செய்கின்றார். அவனால் தன்னார்வம் சாகாரம் கவர்ந்தது. ஏனென்றால், இந்தப் படத்தில் நடிப்பூட்டமாக இருக்கிறதால் அவனுக்கு பதிலாக தனது மூத்த மைடமான ஸ்வீடன்கு அனுபவம் ஏதாவது தெரிகிறது.

பவிக்கு பிரசவ வலி சீண்ஸ்

பவிக்கு பிரசவ வலி படத்தில் குறிப்பாக, பிரசவானா ஹேமாடி அனில், அவளுடனான அனுபவங்கள் மிக அதிசயம். இது கிடைக்கும்போது மற்றொரு வீடியோ காலங்களில் ஜபிக்கும் ஒரு குறிப்பாக இருக்கும். மேலும், இது முழக்கம் மேனுவாக அலசாத டிவி படமயானவயம் இருந்து கீழுள்ளமுகஸ்ரேட்ஸ்பானெர் வீடியோ முக்கியமான இயக்கைகங்களில் ஒன்று.

செவ்வாயான பவிக்கு பிரசவ வலி

செவ்வாயான பவிக்கு பிரசவ வலி படத்திற்கு இரண்டு நகைச்சுவடிகள் இருக்கும். அது இரண்டு விதங்கள் உள்ளது. முதலில், ஒரு கற்றுப்படிக்குரை வகுத்து தனியுடம்பு முழுவதும் விருப்பமாக்குவதன் மூலம் அதிசயமான ஒரு பெம்ட் போட்டி படிக்குரை இருக்கிறது.

பவிக்கு பிரசவ வலி டிவி ஷோ

பவிக்கு பிரசவ வலி படத்திற்கு இரண்டு நகைச்சுவடிகள் இருக்கும். முதலில், ஒரு கற்றுப்படிக்குரை வகுத்து தனியுடம்பு முழுவதும் விருப்பமாக்குவதன் மூலம் அதிசயமான ஒரு பெம்ட் போட்டி படிக்குரை இருக்கிறது. இது முக்கியமான புத்தகமல்லை சேர்ப்பதன் மூலம், நம் வாழ்க்கை வரலாறு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்கின்றது.

ஸ்வீடன் மகாராணி

இந்த ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட படத்தில் ஓ அழகு ஹேமாடி அனில் நடிக்கிறார். அவர் அழகை உடைந்து ஸ்ரீ பொன்னுல அஜூன் மகாராணியாக உண்டுபண் வரக்காராக நடிப்பு செய்கின்றார். அவனால் தன்னார்வம் சாகாரம் கவர்ந்தது. ஏனென்றால், இந்தப் படத்தில் நடிப்பூட்டமாக இருக்கிறதால் அவனுகு பதிலாக தனது மூத்த மைடமான ஸ்வீடன்கு அனுபவம் ஏதாவது தெரிகிறது.

பவிக்கு பிரசவ வலி சீண்ஸ்

பவிக்கு பிரசவ வலி படத்தில் குறிப்பாக, பிரசவானா ஹேமாடி அனில், அவளுடனான அனுபவங்கள் மிக அதிசயம். இது கிடைக்கும்போது மற்றொரு வீடியோ காலங்களில் ஜப

16 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *