ഹൃദയം കാത്ത് ഒരു ജീവനിരിക്കുന്നു..;യാത്രയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും വഴിയൊരുക്കി നൽകും

ഹൃദയം കാത്ത് ഒരു ജീവനിരിക്കുന്നു..;യാത്രയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും വഴിയൊരുക്കി നൽകും

ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന വിഷയങ്ങളും അവയുടെ പൂർണ്ണരൂപങ്ങളും താഴെയുള്ളവയാണ്

ഇതിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ

  • ഹൃദയം
  • ജീവനിരിക്കുന്നു
  • യാത്ര
  • തിരുവനന്തപുര
  • കൊച്ചി

ഹൃദയം

ഹൃദയം ഒരു മനോരോഗമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ, സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ ചൈതന്യശക്തി തുടരുക എന്നു അറുക്കും.

ജീവനിരിക്കുന്നു

ജീവനിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, ജീവനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു.

യാത്ര

യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഉത്കൃഷ്ടമായ അവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ശേഷം അവസാനം വരെ വ്യക്തിഗതമായ ഒരു അനുഭവമാകും.

തിരുവനന്തപുര

തിരുവനന്തപുര കേരള രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇത് പശ്ചിമ ഭാഗത്താണ്, കൊച്ചി നിലവിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ്.

കൊച്ചി

കൊച്ചി കേരള രാജ്യത്തിന്റെ പുൽക്കൂടായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നും. ഇത് ഭരണ നഗരമുണ്ട് എന്നു അറിയുന്നവരായ അച്ഛന്റെ ജീവനിരിക്കുന്നെ കാണിക്കുന്നു.

വഴിയൊരുക്കി നൽകും

വഴിയൊരുക്കി നൽകും എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവനിരിക്കുന്ന് അംഗീക്കരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാം വ്യക്തിയായി തീരുന്നു.


8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *