വറുത്ത മീൻ വാരിവലിച്ചു കഴിക്കല്ലേ..പണി കിട്ടും!..ഫിഷ് ഫ്രൈയല്ല, കറിയാണ് നല്ല ചോയിസ്

വറുത്ത മീൻ വാരിവലിച്ചു കഴിക്കല്ലേ..പണി കിട്ടും!..ഫിഷ് ഫ്രൈയല്ല, കറിയാണ് നല്ല ചോയിസ്

വറുത്ത മീൻ വാരിവലിച്ചു കഴിക്കല്ലേ..പണി കിട്ടും! മീൻ കഴിച്ചു വാസന ലഭിക്കാൻ ആസ്വാദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അപോലോ പല ഓർമ്മകൾ ഉള്ളവരാണോ?

വറുത്ത മീൻ വാരിവലിച്ചു

മീൻ വാരിവലിക്കണോ അതുപോലെ വറുത്ത മീൻ വാർത്ത ചെയ്യണോ. ഉപ്പു കൊണ്ടു വറുത്ത മീൻ വാരിവലിക്കുമ്പോൾ മീൻ എന്ന പദംകേക്കാന് നടപ്പാകാത്ത രീതി അതിന്റെ അസാധ്യ കണ്ണുകളല്ല.

മീൻ പാകം

മീൻ ഒരു വാസനയിലും മസാലയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. മീൻ പാകപ്പെടുത്തുവാനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ആണ് കായം, പെപ്പർ, മഞ്ഞ, ഇഞ്ചി, കൊത്തം, കച്ചക്കരി എന്നിവ. ഉമ്മക്കരി, മ഼ഗ്ൻജിരൃതൺ

കിട്ടും പണി

മീൻ വറുത്ത ചോരയില്ലേ? എന്തായാലും, മീൻ തിന്നുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മുഷ്ഠി വാരിച്‌ചു നോക്കുന്ന ഒരു വാഴക്കു ചായ ചുളക്‌കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് മീനിന്റെ “വറുത്ത് പണി” ആകും. ഇശ്ചലെ കുരുവിയല്ല..?

ഫിഷ് ഫ്രൈയല്ല, കറിയാണ് നല്ല ചോയിസ്

ഒർമ്മകളും രസങ്ങളും ക്ലാസിക്കുകൾ.

റെസിപ്പി

മീൻ പാകം

ബെസ്റ്റ് കറി റെസിപ്പി

വറുത്ത മീൻ വാരിവലിക്കുക

 • മീൻ
 • ഉപ്പ്
 • താണ് തലചെറുതായ ഇഞ്ചി ഇരിക്കുന്നത്
 • ഹിമ്സ്
 • കൊത്തം

ഉപ്പ് പുതിയുന്ന ചെക്കൻ

മീൻ വറുത്ത ചേച്ചായ്

 • നീര്
 • യറ്റ്
 • ബിട്രൂട്ട് ബിൻസ്
 • ഉപ്പ്
 • മീൻ

എങ്ങനെ വറുത്ത മീൻ വാരിവലിക്കാം

വറുത്ത മീൻ വറുത്തു

 • മീൻ വറുത്ത ചോറില്
 • മീൻ വറുത്ത കൂഴില്
 • മീൻ വറുത്ത റുത്തില്
 • മീൻ അഡ്ഡില്
 • മീൻ വറുത്ത് ചമ്മഠില്


36 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *