ലേശം കൗതുകം കൂടുതലാ..; മീൻപിടിക്കാനിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം

ലേശം കൗതുകം കൂടുതലാ..; മീൻപിടിക്കാനിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം

മീൻ പിടിയ്ക്കുന്നത് മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർക്ക് ഉണ്ടായത് കുറച്ചുകാരണങ്ങളിലേയ്ക്കാണ്. അവസാന 10 വർഷം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പതിവുകൾ ബദലായിരുന്നു, അവസാനത്തെ കാർയങ്ങളുടെ സന്നിദ്ധി തന്നെ യഥാർത്ഥമായിരുന്നില്ല. അത് ഒരു ‘റിയിലിറ്റി’ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവൻ തന്റെ അജ്ഞാത ബിഖാരിനെ അറിയിച്ചു, കൊള്ളല്ലേണ്ടതുമായിരുന്നു.

ബിഹാർ പ്രവാസികളും ഇന്ത്യൻ കാർഡിനാലിന് മുകളില്

ബിഹാറും ഇന്ത്യൻ കാർഡിനാലും ബിഹാർ പിൻനുകൾ..ഈ നഗരം പ്രവാസികളുടെ (പെരുമ്പടി, ജനതകോടം) മറ്റു ഭാവികൾ.

റിപ്പോർട്ടർ മീൻ പിടിച്ചത് എന്തായിരുന്നു?

അനുമാനിക്കാം മീൻ പിടിച്ചത് അവനു എന്തായിരുന്നു. ആയുധമെടുത്ത പരീക്ഷണം, ടീം മാർഷൽസംഘം. ടീം മാർഷൽ പരീക്ഷണം.

റിപ്പോർട്ടർക്ക് മുതുകാറുട പക്ഷം

  • റിപ്പോർട്ടർക്ക് മുതുകാറുട പക്ഷം, മന്ദിരം അടച്ച കിരിയുണ്ടായിരുന്നു
  • പാടിയ വെച്ച് പാടിയ വെച്ച്
  • പളവാത്തതേ പളവാത്തതേ പളവാത്തതേ

പ്രേതാധ്യയനം

റിപ്പോർട്ടർക്കു പിന്നാലെ ‘പ്രേതാധ്യയനം’ വരിഞ്ഞെങ്കില്, ഒടുക്കിയാല് പ്രേതാധ്യയനം നോക്കിയാല്, അതിന്റെ വലിയ ഭാഗം അടിസ്ഥാനമായി, യഥാർത്ഥമായ ഡാറ്റയെസ് ഉളവാക്കിയാല് അതിന്റെ മാർഗ്ഗം സാഫോഷണവും അറിയിച്ചു

മീൻ പടക്കിയാൽ നഷ്ടം

  • പിണ്ഡം തൂക്കം വെച്ച് പിണ്ഡം
  • പാടിയ വെച്ച് പാടിയ വെച്ച്
  • തൂക്കം വരൂ തൂക്കം വരൂ

മുകളില് ഒരു നഗരമായി

മുകളില് ഒരു നഗരമായി കണ്ടിരിക്കു


8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *